Slovensko združenje za
urgentno medicino

Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Interne klinike, Tajništvo,
Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Slovenija
 


Navodila za prijavo na tečaj DPO ERC

  • Izpolnjeno prijavnico pošljite po elektronski pošti na naslov:
    info@szum.si

  • Po elektronski pošti vam bomo v roku petih dni poslali potrditev prijave.
  • Kotizacija za DPO tečaj znaša 490 €. Kotizacijo je potrebno vplačati najkasneje tri tedne pred tečajem. Prijava postane veljavna, ko vplačate kotizacijo. Po prejemu dokazila o plačilu kotizacije, pošljemo učno gradivo 14 dni pred tečajem na domač naslov.
  • Najkasneje tri tedne pred pričetkom tečaja nakažite ustrezen znesek na poslovni račun Slovenskega združenja za urgentno medicino pri Novi Ljubljanski Banki d.d. št. 02014-0019966250. Sklicna številka je 04. Na nakazilu naj bodo razvidni plačnik ter priimek in ime udeleženca.
  • Fotokopijo potrdila o plačilu pošljite po pošti na naslov organizatorja takoj, ko bo to možno. Naslov organizatorja:

Slovensko združenje za urgentno medicino
Asist. mag. Rajko Vajd, dr. med.

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Interne klinike, Tajništvo
Zaloška 7
SI - 1525 Ljubljana

  • Izpolnjena prijavnica ima veljavnost predračuna. Po prejemu plačila bomo na zahtevo plačnika izstavili avansni račun. Dokončne račune prejmejo plačniki po končanem tečaju.
  • Prijava postane veljavna, ko je plačana kotizacija. Prijave brez vplačila kotizacije ne bomo upoštevali. V primeru, da bo število prijavljenih večje od števila razpoložljivih mest na tečaju, bodo imeli prednost tisti tečajniki, ki so kotizacijo vplačali prej. Prepozno prijavljene kandidate bomo uvrstiti na seznam za prihodnji tečlaj.